ongewenste sms diensten

  • 27 augustus 2014
  • 18 reacties
  • 3723 keer bekeken

Sinds 29 mei j.l. wordt, zonder mijn instemming en medeweten € 5 per week middels mijn telefoonrekening door KPN van mijn bankrekening afgeschreven; geheel bij toeval kwam ik hierachter. KPN zegt hier niets aan te kunnen doen omdat ik dit zelf zou hebben afgesloten. Ik weet van niks, heb nooit een bevestiging van een abonnement gehad en ook nooit van de academy een levering of dienst gehad. De academy is op geen enkele wijze te benaderen, opzeggen kan dan nog wel maar een mogelijkheid tot restitutie is er niet. Hoe zit het met de consumenten-bescherming tegen dit soort malafide praktijken, vooral je je er niet van bewust bent. Inmiddels ben ik € 70 kwijt en niemand wenst er iets aan te doen.

Wat ik zou willen:

- Dat dit soort praktijken niet meer, en zeker niet als eenzijdige overeenkomst, uitgevoerd kan worden d.m.v. onbewust mobielgebruik.

- Dat KPN, of welke provider dan ook, zich niet meer leent als incassobureau voor dit soort oplichterijen en hierdoor dus zijn eigen klanten helpt te benadelen.

Laat dat soort bedrijven voor zijn diensten maar middels normale bankovermakingen zijn geld ontvangen.


18 reacties

Reputatie 7
Badge +12
Bij dit soort internetdiensten zit wel een stukje eigen verantwoordelijkheid. Het aanmelden is vaak via een internetpagina en akkoord te gaan met de voorwaarden van de dienst. De dienst zelf handelt volgens de gedragscodes waaraan ook de providers zich houden.

Los hiervan is het wel mogelijk om een restitutie aan te vragen via de provider voor de laatste twee nota's voor de kosten van deze internetdiensten. Mogelijk dat 1 van de specialisten hier erbij kan helpen of dat dit zal lukken via de klantenservice.

Reputatie 6
Badge +2
Ik weet zeker dat KPN ook van deze diensten af wil. Klanten kloppen namelijk aan bij KPN en niet bij de SMSdienst zelf. Zo ook dit forum bericht. KPN kan (na toestemming van de klant) dergelijke diensten blokkeren.

Reputatie 3
Badge +1
Beste opaten, 

Het is natuurlijk nooit leuk als je blijkt dat je betaalt voor een dienst, zonder dat je dit wist of er actief gebruik van hebt gemaakt. Daarom is het altijd aan te raden om regelmatig je factuur te controleren, dan valt het je gelijk op indien er onbedoeld diensten zijn aangevraagd. 

Ten aanzien van internetdiensten geldt een gedragscode, wij werken alleen samen met aanbieders die de gedragscode naleven. Er is dus geen sprake van malafide praktijken. 

Indien je de kosten voor internetdiensten betwist, dan mag je mij een privébericht sturen met je 06-nummer, postcode+huisnummer en naam van de contractant. De kosten van de afgelopen 2 facturen zullen wij dan uit coulance aan jou vergoeden. Kosten van langer geleden zijn helaas niet meer terug te vorderen. 

Met vriendelijke groet, 

Heine

Heine schreef:
Beste opaten, 

Het is natuurlijk nooit leuk als je blijkt dat je betaalt voor een dienst, zonder dat je dit wist of er actief gebruik van hebt gemaakt. Daarom is het altijd aan te raden om regelmatig je factuur te controleren, dan valt het je gelijk op indien er onbedoeld diensten zijn aangevraagd. 

Ten aanzien van internetdiensten geldt een gedragscode, wij werken alleen samen met aanbieders die de gedragscode naleven. Er is dus geen sprake van malafide praktijken. 

Indien je de kosten voor internetdiensten betwist, dan mag je mij een privébericht sturen met je 06-nummer, postcode+huisnummer en naam van de contractant. De kosten van de afgelopen 2 facturen zullen wij dan uit coulance aan jou vergoeden. Kosten van langer geleden zijn helaas niet meer terug te vorderen. 

Met vriendelijke groet, 

Heine

Deze tekst zal ik morgen sturen aan de direktie van KPN:

Ik ben het beu in dit soort gevallen gewezen te worden op mijn eigen verantwoordelijkheid enkel met het doel zelf onder die verantwoordelijkheid uit te komen c.q. niet op te willen draaien voor de schade die ik lijd doordat KPN samenwerkingsverbanden aangaat waarvan ik niet vooraf op de hoogte ben, laat staan dat ik me bewust ben dat ik, in dit geval ongewild, geld moet betalen.

Ik zal dit netjes proberen uit te leggen.

Alle overeenkomsten, in welke vorm dan ook, ben ik me altijd van bewust geweest omdat, voor het afsluiten, over en weer werd gecommuniceerd over wat er geboden werd en wat de prijs daarvoor was. Tevens werd bepaald hoe en wanneer er betaald moest worden waarvoor je, met je volle bewustzijn, je bank vervolgens opdracht gaf het geld over te maken.

Zelfs dan geniet je nog als consument bescherming tegen mogelijk een onbedoelde transactie en kun je van die overeenkomst binnen bepaalde grenzen nog af. Dit is niet zomaar ontstaan maar is via de wet geregeld ter voorkoming van misbruik van en benadeling van consumenten.

Dit maakt het ook mogelijk je eigen verantwoordelijkheid te dragen.

Toch blijken er altijd weer slimme geesten op te staan die kans zien dit soort noodzakelijk gebleken consumentenbescherming te omzeilen; dit noemen we in de volksmond malafide praktijken en in ernstiger vorm ronduit oplichting.

(Mijn) KPN en zijn klanten.

Vroeger kreeg je van de PTT een rekening, die keek je vaak na, als het bedrag afweek van de normale patronen, en vervolgens betaalde je die.

Tegenwoordig sluit je met KPN een overeenkomst (die ik verderop zal toelichten) en word je ertoe verplicht dat KPN eigenmachtig het bedrag, dat zij menen dat ik hen verschuldigd ben, van mijn rekening mag halen.

Hoe dat bedrag is samengesteld kan ik pas zien als ik mij eerst aanmeld bij Mijn KPN waarna ik tot de ontdekking kom dat de rekeningen niet onder de Internet Explorer getoond kunnen worden, om vervolgens van een helpdesk-medewerkster te horen te krijgen:

<quote> ja meneer, dan moet u ok maar niet zo’n slechte browser gebruiken!

(Wereldwijd heeft de browser 55% aandeel op PC en laptops. Bron: NRC april 2014)

Anno 2014 is KPN nog altijd niet instaat via e-mail bijvoorbeeld je de nota digitaal te sturen

Hoever kun je gaan om je klanten op te dringen volgens KPN-normen te handelen.

Het wordt me dus niet echt gemakkelijk gemaakt die eigen verantwoordelijkheid, waarop ik zo nadrukkelijk op word gewezen, te nemen.

Pas nadat ik iets moest zoeken op mijn bankrekening, viel me het hoge bedrag op van € 72,48.

Voor de goede orde, ik heb een mobiel abonnement met onbeperkt bellen en meer internet Mb’s dan ik ooit zal opmaken dus weet ik dat het rond € 50 hoort te zijn

Toen ik eindelijk via een iPad, waarvoor je natuurlijk eerst weer een app-je moet zoeken en installeren, de nota kon inzien stond er de vage term internet diensten € 20,65 op met de verwijzing: zie www.payinfo.nl. Hiervoor moet je dan weer je 06-nummer geven en een code aanvragen voor je iets kunt zien of doen.

Net huiverig geworden voor het afgeven van je nummer omdat je dus nooit weet wat er dan kan gebeuren met je bankrekening, besluit je dat dan toch maar te doen. Het wordt je ook niet gemakkelijk gemaakt verantwoordelijkheid te dragen.

Dan pas kom ik erachter dat ik vanaf eind mei dit jaar een abonnement heb genomen op Mobile Academy / Mobitrans FZ LLC en dat hiervoor € 5 per week in rekening wordt gebracht.

Nooit van gehoord, nooit wat mee afgesloten, nooit iets van gezien of ontvangen.

Ik heb met Mobitrans geen overeenkomst met wederzijds goedvinden gesloten!!

Kennelijk is het mogelijk dat eenzijdig een overeenkomst kan worden gesloten…. Hoezo colportagewet, consumentenbescherming en noem maar op.

En het ergste komt nog: de Koninklijke PN is zo vriendelijk om ook dat geld nog eens ongevraagd van mijn rekening af te laten boeken, zonder te weten of dit wel rechtmatig is.

Dit gedrag is weinig Koninklijk.

Natuurlijk zal er wel weer iets in kleine lettertjes cryptisch opgenomen zijn zodat hun verantwoordelijkheid afgedekt is maar daar is de klant mee om de tuin geleid.

Ik zou nog de overeenkomst die ik gesloten heb met de KPN toelichten zoals ik die overeenkomst bedoeld heb.

Via de media word je, ook door KPN, overspoeld met aanbiedingen voor mobiele telefonie; alles wat je kunt krijgen en wat het kost; bellen en internetten via een mobieltje.

Nergens heb ik ooit gelezen dat er een mogelijkheid was dat ik me per ongeluk kon abonneren op iets.

Helemaal al niet dat KPN dan zich als incassobureau opwerpt, zonder mij te waarschuwen dat ze iets anders dan waarvoor ik de overeenkomst met KPN hebt afgesloten, middels hun facturering van mijn bankrekening kan laten afschrijven.

Ik ben dan ook van mening dat KPN hiermee een onrechtmatige daad verricht daar zij zich er niet van vergewist heeft dat er ook daadwerkelijk een overeenkomst met mij is afgesloten; het hebben van mijn mobiele nummer kan toch nooit een bewijs zijn dat er op enigerlei wijze een overeenkomst met mij is afgesloten.

Meent KPN dat dit wel zo is dan wil ik omgaande het bewijs dat ik daadwerkelijk en bewust deze overeenkomst heb afgesloten.

Zo niet, dan wil ik van KPN alle bedragen die zij namens Mobitrans van mijn bankrekening hebben afgeschreven teruggestort zien op mijn bankrekening.

Reputatie 7
Badge +12
Internetdiensten en sms diensten zijn contentdiensten waarvan gebruik gemaakt kan worden. Zoals ook in de Algemene Voorwaarden vermeld staat: KPN kan eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van Contentdiensten of andere diensten van derden op last van deze derden bij de Contractant innen. KPN staat er voor in dat de Contractant met de betaling van deze vergoedingen aan KPN aan die derde bevrijdend heeft betaald.

En tevens ook het stukje: Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt KPN alle in het kader van een overeenkomst voor een
Abonnement verschuldigde bedragen (waaronder vergoedingen voor Diensten, voor geleverde zaken en voor Contentdiensten van
derden) door middel van facturen aan de Contractant in rekening.


Maar de discussie is zinloos. Waarom niet de gegevens toesturen naar Heine, zoals gevraagd is, om zodoende coulance te krijgen op de laatste 2 nota's. Hou er tevens rekening mee dat er ook mensen zijn in Nederland die WEL gebruik maken van dergelijke diensten en goed weten dat ze ervoor betalen.

Je gaat om iets heel essentieels heen: er is geen sprake van een overeenkomst tussen mij en Mobitrans!

Op die grond is ten onrechte geld van mij geïnd en hoef ik absoluut niet genoegen te nemen met een coulance-regeling.

Als je dat niet begrijpt dan is verdere discussie inderdaad zinloos. Ik zal dan ook verder gaan met de weg die ik gekozen heb.

Mij is een zelfde ervaring overkomen. Mijn  per 23-01-15) ingediendeklacht kopieer ik hieronder. Ook al is een en ander al besproken, mijn klacht geeft ook aan dat deze manier van innen het imago van KNP schaadt: 

" Geachte heer, mevrouw,

Sinds april 2014 (sinds mijn factuur van 19-05 2014) wordt ieder week EUR 5 in rekening gebracht door een Mobile Academy / Mobitrans FZ LLC. Ik heb hier nooit bewust toestemming voor gegeven. Het is wat mij betreft gewoon diefstal. Ik vind het bovendien vreemd dat KPN namens deze instantie het geldt bij ons factureert. Het voelt voor ons als zakelijke klant aan alsof KPN medewerking verleent aan een louche instantie. Het is imago beschadigend dit te doen en klantonvriendelijk. Ik had graag gezien dat deze instantie de factuur naar mijzelf had opgestuurd, dan had ik veel sneller onderkend dat dit een " misverstand" -beter gezegd- een misleiding is geweest. Op internet heb ik al vele andere slachtoffers aangetroffen die exact hetzelfde is overkomen met Mobile Academy. Ik ben een heel kritische en terughoudende internetdiensten en SMS-diensten gebruiker en toch is men erin geslaagd mij te misleiden! Inmiddels heb ik via payinfo.nl blokkades aangebracht - het zou dus niet meer mogen gebeuren. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij schadeloos zou stellen voor dit gebeuren, temeer daar deze instantie zich bedient van de KPNfactuur (in mijn geval KPN-zakelijk) om aan zijn geld te komen voor diensten die mij volkomen duister zijn en waar ik niet bewust voor heb gekozen. Ik zal mijn ervaringen ook op internet te publiceren. om mensen te waarschuwen. Kunt u mij bevestigen dat met het blokkeren SMS abonnement voldoende is om van dit "abonnement" af te komen? Graag zie ik een goede afwikkeling van deze zaak tegemoet."

Beste jelmavr

Uiteindelijk werd in oktober door KPM gereageerd met een telefoontje; een mail, op mijn verzoek, die het gesprokene bevestigde.

In het kort: KPN en ook andere providers zijn door de opta gehouden aan een paar regels m.b.t. deze diensten en is KPN niet restitutie-plichtig; de klant blijft zelf verantwoordelijk.

Wel had het personeel van klantenservice betere begeleiding kunnen bieden in de oplossing van het probleem.

Van KPN ontving ik 2 maanden restitutie als compensatie van het ongemak en van Mobitrans had ik een toezegging voor volledige restitutie; de betaling kon alleen via PayPal en kwam begin oktober binnen.

In die periode kwam bij Kassa of Radar betreffende colportage via internet, telefoon en aan de deur. Hierin werd gesteld dat een lidmaatschap of abonnemet o.i.d pas rechtsgeldig is wanneer de klant een op schrift gestelde overeenkomst krijgt en hij deze bevestigd. Los daarvan bestaat er ook nog het recht binnen een bepaalde periode de overeenkomst achteraf op te zeggen, zonder kosten.

Ik blijf het vreemd vinden dat providers door de Opta verplicht kunnen worden, als er sprake is van diensten die via de telefoon tot stand zijn gekomen, deze regels te negeren.

Deze wetsregels zijn opgesteld ter bescherming van consumenten en zouden dus ook hiervoor moeten gelden.

Mijn advies: Protest aantekenen bij KPN en Kassa of Radar op het spoor van deze klantonvriendelijke colportages van Mob.Academy en soortgelijke bedrijven te zetten.

Sterkte, Opaten

Reputatie 7
Badge +24
Beste jelmavr,

Welkom op het KPN Forum! Jammer om te lezen dat je je ergens onbewust voor hebt aangemeld, dat lijkt me erg vervelend. Uit je bericht begrijp ik dat je een klacht hebt ingediend. Wanneer en op welke wijze heb je deze ingediend? Als je wilt, kan ik kijken wat daar de status van is en je hierover informeren wanneer je reactie kunt verwachten hierover. Wil je in dat geval je 06-nummer, postcode en huisnummer in een privébericht naar me toesturen?

Met hartelijke groet,

Cindy

Beste Cindy,

Ik vind uw reactie manipulatief: "[...] dat je je ergens onbewust voor hebt aangemeld, [...]". Ik ben er laatst ook achter gekomen dat ik sinds 1 februari 2015 wekelijks € 5,- betaal voor een mobiele internet dienst waar ik me nooit voor heb aangemeld, laat staan iets voor heb ondertekend.

Op payinfo.nl staat dat ik geen mobiele internet abonnementen heb, maar wel wekelijkse betalingen. Doorklikken geeft info over de betaling en bij 'Soort transactie' staat 'Abonnement vernieuwd'. Voor alle duidelijkheid, dit abonnement is dus niet te stoppen! Wel staat er een e-mailadres waar ik 15 april 2015 een mailtje naar heb gestuurd met een duidelijke boodschap dit 'abonnement' te stoppen maar deze wordt 'gebounched', ofwel, het mailadres bestaat niet eens.

17 april heb ik gebeld met KPN klantenservice 0800-0402 en ze konden niets meer doen dan een kleine vergoeding. Ik interpreteer dit overigens als een schuldbekentenis want waarom zouden ze dit doen als KPN volledig in haar recht zou staan deze gelden te incasseren voor mobiele internet diensten. Op 19 en 26 april 2015 is wederom € 5,- in rekening gebracht.

Conclusie: KPN werkt mee aan het incasseren van onrechtmatige mobiele internet diensten, schandalig!

Na vele jaren KPN klant te zijn geweest is dit voor mij reden om naar een andere provider over te stappen.

Aug

Reputatie 7
Badge +24
Beste Aug, 

Welkom op het KPN Forum. Wat jammer om te lezen dat je mijn reactie manipulatief vindt. In sommige gevallen bieden we coulance in de kosten, dit heeft niet te maken met "schuld bekennen", maar met de klant tegemoet komen in een vervelende situatie. Uit je reactie begrijp ik dat je dit niet op prijs stelt. Waar ik je graag op attendeer, is dat wanneer je overstapt met je nummer naar een andere provider, dat de kosten doorlopen voor de dienst wanneer deze nog steeds aangemeld is. Je nieuwe provider zal deze kosten dan in rekening brengen. Hiermee ga ik er vanuit je voldoende geïnformeerd te hebben.

Met hartelijke groet, 

Cindy

Beste Cindy,

U stelt dat KPN, de klant tegemoet komt in een vervelende situatie. Een klant tegemoet komen doet geen enkel bedrijf als er geen sprake is van mogelijke schuld, anders mag KPN mij ook tegemoet komen in het betalen van mijn hypotheek :D

Net nog gebeld met de mobiele internet dienst aanbieder die wekelijks € 5,- incasseert via KPN waarbij ik m'n nummer kon ingeven om het abonnement stop te zetten, maar helaas, mijn nummer was niet bekend. Dit verbaasd me niet, aangezien ik nooit een abonnement heb afgesloten.

Controleert KPN op enige wijze of een mobiele internet dienstverlener een geldig contract heeft met de klant?

Help mij alstublieft dit abonnement op te zeggen en mijn geld terug te krijgen!

Keer op keer komen de KPN medewerkers en -Webcare Specialisten met dezelfde, overigens verkeerde, opmerking: “Jammer om te lezen dat je je ergens onbewust voor hebt aangemeld”.

Gemakshalve gaan zij er van uit dát je je hebt aangemeld; dat deze aanname niet deugt blijkt pas op het moment dat je een schriftelijk bewijs voor deze overeenkomst eist.

In mijn geval bleek er bij de betreffende internetdienst iets in een logboek over mij te staan.

Enig schriftelijk bewijs dat ik mij aangemeld had kón men mij niet leveren.

Toen ik mededeelde gerechtelijke stappen tegen deze internetdienst te gaan ondernemen, trok men het abonnementscontract in en werd volledige restitutie geboden.

Hoe controleert KPN dan de rechtmatigheid van de vordering?

Niet goed dus, want er werd, zonder dat schriftelijk bewijs, wel gefactureerd en op mijn klacht werd lauw en flauw gereageerd, getuige de reacties die ik kreeg (zie ook de reacties naar mijn lotgenoten).

Alleen de consument hoeft maar op te letten, KPN kennelijk niet.

Nu is KPN natuurlijk geen dom bedrijf en voordat een geschil ontaardt in bijvoorbeeld een rechtszaak, doen zij een aanbod voor een coulancebetaling.

Verwar dit niet met “wie betaalt is schuldig”, want dit is letterlijk een “onverplichte uitkering” die tot doel heeft de brand in de kiem te smoren.

Het onverplichte houdt ook in dat je dit niet hoeft terug te betalen; je rechten ruil je hiermee niet in en het staat verdere stappen, die je zou willen ondernemen, niet in de weg.

Over deze kwestie ontving ik namens de KPN-directie een mail waarvan de laatste zin luidde:

Wel had het personeel van klantenservice betere begeleiding kunnen bieden in de oplossing van het probleem.

Helaas lijkt daar, vooralsnog, geen verbetering in te zijn gekomen, want het echte probleem wordt niet onderkend en de klant blijft de domoor, die niet goed heeft opgelet.

Tenslotte ongevraagd mijn advies: Eis van de internetdienst een schriftelijk bewijs van het bestaan van de overeenkomst. Is die er niet, eis dan volledige restitutie.

Als dat niet gebeurt, laat KPN dan maar duidelijk maken waarom, zonder een contract, toch aan de klant wordt gefactureerd.

De coulancebetaling is omdat KPN in gebreke blijft. KPN incasseert namelijk in de veronderstelling dat de mobiele internet dienstverlener correct heeft gehandeld. Zo is het immers afgesproken zoals te lezen op http://www.payinfo.nl.

Maar wanneer een KPN klant duidelijk aangeeft dat er iets niet in de haak is, reageert KPN alsof de klant niet goed heeft opgelet, wellicht in de hoop dat de klant zich erbij neerlegd. Dit is duidelijk company policy, wat erop wijst dat KPN wellicht baat heeft bij deze wanpraktijken.

Ik heb nog maar weinig opties aangezien de mobiele internet dienstverlener onbereikbaar is per e-mail (mail wordt gebounched) en telefoon (opzeggen gaat niet aangezien ze mijn nummer niet herkennen), en KPN haar handen in onschuld wast, door te verklaren dat zij er niets aan kunnen doen. Dit laatste is uiteraard onzin, KPN kent de bedrijven waar ze afspraken mee hebben en de betalingen gaan via de KPN systemen.

Is iedere maand bellen met de KPN klantenservice voor coulancebetaling mijn enige recht? Ik ben bang dat ik een ander telefoonnummer nodig heb.

 

Aug

Dag Aug

Niet opgeven. Aan het begin heb ik de tekst vermeld van mijn brief aan KPN, misschien kun je eruitpikken wat voor jou van toepassing is.

Opaten

Reputatie 7
Badge +24
Beste Aug, 

Als je me een privébericht wilt toesturen met hierin je 06-nummer, je postcode, huisnummer en de laatste drie cijfers van je rekeningnummer, dan neem ik contact op met onze Technische Dienst of de dienst nu ook daadwerkelijk uitstaat. Ik zie je bericht graag tegemoet. 

Met hartelijke groet, 

Cindy

Ik heb ook te maken met een ongewenste sms-dienst. Ik kwam er pas achter toen ik mijn bankrekening controleerde. Ik wist niet dat ik was aangemeld voor een dergelijke sms-dienst en hoe ik eraan kwam. Precies hetzelfde geval dus. Nu kreeg ik een factuur die 50 euro hoger uitviel dan normaal (3 euro per sms'je). Ik begrijp niet dat KPN zich laat gebruiken voor dergelijke oplichterij (maar ze worden hierzelf natuurlijk ook beter van).

Bij mij wil KPN dit bedrag niet 'uit coulance' kwijtschelden. Komt dit omdat ik maar een abonnement heb van ongeveer 10 euro per maand? Ben ik een 'te kleine klant' voor KPN?

Kortom, ik ben zeer ontevreden over de afhandeling door KPN. Wat te doen?

Beste Nadja,

Ik heb ook beperkt abonnement, maar na mijn klaagzang op dit forum is het 'abonnement' opeens gestopt. Dit zonder enige correspondentie naar mij toe, maar -naar zich laat vermoeden- wel correspondentie tussen KPN en de 'dienstverlener'.

In mijn optiek faciliteert KPN deze dienstverleners wel degelijk, terwijl KPN zich als een onschuldige derde partij opstelt.

Hopelijk komt er op een dag een wetswijziging die dergelijke wanpraktijken aanpakt. Tot die tijd is klagen, klagen en nog eens klagen de enige oplossing.

Reageer