Vraag

ATA Grandstream HT802 ook voor de particuliere klant?

  • 21 december 2018
  • 135 reacties
  • 5633 keer bekeken


Toon eerste bericht

135 reacties

Reputatie 7
En nogmaals, KPN mag rustig weigeren haar VoIP diensten aan te bieden op apparatuur die door de klant beheerd wordt.Nee dat mag niet.
Ja, dat mogen ze wel, het zou wat worden als ze dat niet meer zouden mogen.

Leer mij die door jou aangehaalde artikelen kennen, maar daar staat absoluut niet in vermeld dat een provider verplicht is haar eigen diensten op apparatuur van derden te moeten kunnen leveren. Ik zou zeggen, lees ze nog eens aandachtig door, maar je zult het niet gaan vinden.

Artikel 2 van het door jou aangehaalde "Besluit eindapparaten" vermeldt:

"Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk publiceert de technische specificaties van de netwerkaansluitpunten op genoegzame wijze op de eigen internetpagina, voordat via deze netwerkaansluitpunten diensten aan het publiek beschikbaar worden gesteld."

Staat hier dat KPN haar VoIP dienst beschikbaar moet stellen op apparatuur van derden?
Nee, dat staat er niet, er wordt alleen gesproken over het publiceren van de technische specificaties van het netwerkaansluitpunt, opdat de klant daar apparatuur naar eigen keuze op kan aansluiten. Er staat niet dat de klant voor alle, via dat netwerkaansluitpunt, geleverde diensten eindapparaten naar eigen keuze zou moeten kunnen gebruiken.

En artikel 3 van het door jou aangehaalde "Besluit eindapparaten" vermeldt:

"Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk zorgt er voor dat eindapparaten die voldoen aan de bij of krachtens het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2016 onderscheidenlijk het Besluit radioapparaten 2016 gestelde eisen, op daartoe geschikte netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten en kunnen blijven worden gebruikt."

Ook daar staat dus niets over een verplichting dat KPN haar VoIP dienst op apparatuur van derden zou moeten kunnen leveren.

Als je juridische teksten leest, lees die dan vooral met een juridische bril op.
Die wetgeving spreekt over verplichtingen t.a.v. het netwerkaansluitpunt en niet t.a.v. het eindapparaat.
Reputatie 7
In het kader van deze verplichting mogen door een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk geen belemmeringen worden opgeworpen voor het afnemen van diensten door eindgebruikers met gebruik van eindapparaten die zijn geleverd door derde partijen.
En ook daar staat dus niet dat KPN haar VoIP diensten moet leveren op apparatuur van derden. Wat daar staat is dat KPN geen belemmeringen mag opleggen aan apparatuur geleverd door derden om diensten op internet te ontsluiten. Dat wil nog niet zeggen dat zij zelf ook haar diensten op dat apparaat moet leveren.

De toegangsverplichting heeft een ruimere werking dan het fysiek kunnen aansluiten van eindapparaten. Zo zullen, al dan niet op verzoek van de eindgebruiker, ook technische en administratieve parameters voor zover deze niet vallen onder de in artikel 2 genoemde technische specificaties, aan de eindgebruiker bekend moeten worden gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens om instellingen van eindapparaten te kunnen inzien of beheren, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, indien dat nodig is om andere eindapparaten direct of indirect aan te kunnen sluiten op een door een telecomaanbieder geleverd eindapparaat.
Lees nog eens heel goed wat hier staat, want ook hier staat niet dat KPN haar VoIP diensten op apparatuur van derden moet leveren en er staat ook niet dat KPN de SIP login gegevens aan de abonnee bekend zou moeten maken.
Wat er wel staat is dat KPN ook administratieve gegevens zal moeten overhandigen indien die noodzakelijk zijn om de toegang van het eindapparaat naar Internet te kunnen bewerkstelligen, niet de administratratieve gegevens benodigd om een dienst op Internet af te nemen.
Lees vooral het voorbeeld even in de door jou aangehaalde tekst en kijk dan vooral even naar die stukjes die ik vet gemaakt heb.
Stel de router wordt door KPN geleverd en op de router moet een port-forwarding gemaakt worden voor het gebruiken van een dienst op Internet. Wat hier dan staat is dat KPN de inloggegevens voor de router moet overhandigen zodat jij die port-forwarding kunt vastleggen.
Maar op die VoIP ATA sluit jij een telefoon aan en je hebt daarbij geen inloggegevens nodig om die op de telefoon op de VoIP ATA aan te kunnen sluiten.
Reputatie 7
Klanten mogen hun eigen apparatuur kiezen (dat is apparaten van derden, niet die van de provider zelf).
Klopt, helemaal eens.

Diensten in de breedste zin die worden verstrekt, niet alleen internet, dus ook VOIP.
Klopt, helemaal eens, KPN mag de toegang tot CheapConnect natuurlijk niet blokkeren.

Ofwel VOIP telefoons, en ATA apparatuur naar eigen keus, waar de provider, naast de technische gegevens zoals gebruikte protocollen e.d. tevens de administratieve gegevens moet verstrekken zoals inlognaam en wachtwoord.
Fout, VoIP telefoons en ATA apparatuur zijn geen netwerkaansluitpunten en daar hoeven door de provider derhalve dus ook geen technische specificaties van gepubliceerd te worden. Tevens hoeft de provider geen administratieve gegevens -zoals inlognaam en wachtwoord- beschikbaar te stellen van de via Internet geleverde dienst (zoals VoIP of IPTV). Het enige wat ze in dat kader moet leveren zijn de administratieve gegevens -zoals inlognaam en wachtwoord- opdat eindapparaten van derden niet door een eindapparaat geleverd door de provider zelf belemmerd worden om deze diensten te kunnen leveren.

Geloof me, ook ik zou veel liever zien dat die SIP login gegevens gewoon beschikbaar gesteld worden, maar juridisch is er absoluut geen sprake van dat KPN deze gegevens bekend zal moeten maken. Niet voor VoIP en niet voor enig andere dienst die door haar geleverd wordt.
Reputatie 7
Het gaat niet om aansluitpunten. Het gaat om de diensten die worden verstrekt.
Het gaat bij die wetgeving juist wel om netwerkaansluitpunten, maar dat wil je geloof ik echt niet inzien.

Nogmaals Artikel 2 van het "Besluit eindapparaten":

"Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk publiceert de technische specificaties van de netwerkaansluitpunten op genoegzame wijze op de eigen internetpagina, voordat via deze netwerkaansluitpunten diensten aan het publiek beschikbaar worden gesteld."

Een klant moet elke dienst gewoon kunnen betrekken / ontvangen op het door hem zelf vrij gekozen eindapparaat. Wat uiteraard wel aan de daarvoor geldende technische specificaties moet voldoen.
Maar uiteraard moet de leverancier die dienst dan wel op dat eindapparaat (willen) leveren en dat is natuurlijk heel iets anders.

Wat als eindapparaaat aangemerkt kan worden is alle apparatuur achter "het netwerk aansluitpunt" wat voeding betrekt vanuit het stroomnet van de klant.

Ofwel praktisch gezien elk elektrisch apparaat achter het ISRA-punt,
Dus inclusief modem/router, ATA-afdapters. Ja, zelfs TV-ontvangers.
(Hoewel die praktisch nog niet van derden zijn te betrekken die aan de specificaties voldoen).

Helemaal eens, inderdaad routers, ATA adapters, TV-ontvangers, computers, printers etc, etc.
Een dispuut is nog wel waar nu het netwerkaansluitpunt ligt, voor of achter de modem.
Dat is ook waar die eindeloos durende internetconsultatie over gaat.

Bij glazvezel, geldt feitelijk dus tevens het NT-kastje wat een klant vrij zou mogen kiezen.|
Nu zal die klant dat praktisch niet snel doen, maar vanuit de wetgeving zou die dat wel mogen.

Klopt, helemaal eens.

Maar dat alles heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met het vraagstuk of KPN haar VoIP diensten of bijvoorbeeld IPTV diensten op apparatuur van derden moet leveren of de administratieve gegevens daartoe beschikbaar moet stellen. Je moet het niet omdraaien.
Ja, KPN moet het mogelijk laten zijn om een willekeurige VoIP ATA of VoIP telefoon te kiezen voor het kunnen afnemen van VoIP diensten op Internet, maar dat wil nog niet zeggen dat KPN haar VoIP diensten ook op die apparatuur moet leveren.

Vind je dan ook dat KPN, Ziggo en anderen verplicht zouden moeten worden om hun TV diensten op Apple TV beschikbaar te stellen?
Dat kan toch helemaal niet, dat druist toch volledig in tegen vrij ondernemerschap.
Reputatie 7
Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.
Dat is niet zo, er is geen enkele wet te vinden die KPN verplicht haar VoIP dienst op willekeurige VoIP apparatuur te leveren. Je hebt derhalve ook nog geen enkel wetsartikel kunnen aandragen die jouw stelling onderbouwt. Logisch, want die bestaat ook niet.

Je energieleverancier gaat jou toch ook niet voorschrijven welk fornuis jij wilt gebruiken waarop jij wilt koken?
Ik neem bij die energieleverancier ook niet de dienst "koken" af maar, in mijn geval, de dienst "electriciteit".

Of de zorgverzekering het bed waar je in ligt?
Helaas hebben we in de gezondheidszorg teveel macht bij de zorgverzekeraar gelegd, waardoor voor velen de zorgverzekeraar wel degelijk mede bepaalt welk bed beschikbaar is.
Dat is een hele andere discussie, maar ook die ga ik graag met je aan. 😉

Wat als aansluitpunt geldt is uitvoerig verduidelijkt in de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt".

Dat providers daar moeite mee hebben, het zij zo. In Duitsland is "dezelfde" wetgeving (alleen in net wat andere bewoordingen) reeds enkele jaren van kracht met indertijd vergelijkbare protesten van providers.
Aan die wetgeving is toen geen letter verandert, omdat het simpelweg voortkomt uit de Europese wetgeving die dit voorschrijft.

Klopt en ik sta ook volledig achter die beleidsregel, maar -nogmaals- het heeft niets te maken met een verplichting om te moeten leveren op apparatuur van derden.

En er zou voor mij geen enkele argument zijn waarom TV niet op een "Apple TV" zou mogen draaien, als het verder aan de specificaties voldoet, en abonnementen en inlog aan de eisen voldoen.
Dat vraag ik toch niet, ik vraag of je vindt dat KPN TV op een "Apple TV" zou moeten leveren.
Natuurlijk staat het KPN vrij om, mits Apple er mee akkoord gaat, haar TV diensten op Apple TV beschikbaar te stellen (mogen), maar het kan en mag niet zo zijn dat er wetgeving is die het KPN verplicht om dat te doen (moeten).
Mogen of moeten, daar zit een behoorlijk verschil tussen.
Reputatie 7
Badge +8
Er zullen wat abonnees zijn die dit geweldig vinden maar het merendeel zal er niks mee doen. Daar staat het modem in de meterkast en zolang ze internet hebben en Wi-Fi het doet wordt er niet naar naar dat ding gekeken.
Reputatie 7


Als ik telefonie betrek van KPN, en ik heb wettelijk gezien de keuze om mijn eigen ATA apparatuur daarvoor te kiezen, mag KPN geen belemmeringen opwerpen, niet blokkeren of discrimineren, om mij die dienst te leveren, op grond van die eigen keus aan apparatuur. Dat doen ze dus wel degelijk als ze mij niet die SIP-gegevens verstrekken.Dat is niet zo, er is geen enkele wet te vinden die KPN verplicht haar VoIP dienst op willekeurige VoIP apparatuur te leveren. Je hebt derhalve ook nog geen enkel wetsartikel kunnen aandragen die jouw stelling onderbouwt. Logisch, want die bestaat ook niet.
Dat is wel zo. Ik beschrijf nu juist in eigen woorden wat in die wetgeving aan providers wordt verplicht.
Heb verder geen zin in welles nietes spelletjes, want dan zijn we volgend jaar nog bezig.

Maar geef dan eens het wetsartikel waar dat in staat. Dat kan je niet, want zo'n wetsartikel bestaat namelijk niet. Wat jij beschrijft is jouw interpretatie van een alinea uit de toelichting opgenomen in het "Besluit eindapparaten" echter die interpretatie is onjuist en ik heb een aantal berichten terug uitgelegd wat er wel staat.
Reputatie 7

Feitelijk is E-POTS dus niets meer dan een centrale VoIP ATA. 😉Kan de betreffende ATA ook Fax en V90 transparant doorsluizen?

Daar heb ik geen ervaring mee, de laatste fax die ik verstuurd heb dateert uit mijn jeugdjaren en dat is heel lang geleden. 🙄
En voor het versturen van een telegram moet ik mijn hoogbejaarde ouders raadplegen wanneer zij dat voor het laatst gedaan hebben. 😉
Reputatie 7
In Duitsland wordt het reeds al twee jaar als zodanig uitgevoerd vanuit dezelfde regelgeving.
Dat is een feit.

Het klopt dat die wetgeving in Duitsland al geruime tijd actief is, mits je met de woordjes "als zodanig" bedoelt de letterlijke wetgeving en niet jouw interpretatie daarvan.

Jouw interpretatie zegt namelijk dat de providers in Duitsland, die een VoIP dienst leveren, de inlog gegevens van die VoIP dienst beschikbaar moeten stellen zodat deze dienst op willekeurige VoIP apparatuur gebruikt kan worden. Maar dat is dus absoluut niet het geval.
In de praktijk is het zelfs zo dat die wetgeving alleen van toepassing is op het apparaat dat direct op het netwerkaansluitpunt aangesloten wordt indien dit apparaat door de provider geleverd wordt. In de praktijk betreft het dus alleen de NTU, router of modemrouter. In de praktijk zijn er immers geen andere apparaten die geleverd worden door de provider waar op hun beurt weer een apparaat van derden op aangesloten wordt en waarvoor technische/administratieve specificaties benodigd zijn om dit te kunnen bewerkstelligen.

Ook ik dacht in het begin dat de SIP login wel bekend gemaakt zou moeten worden, maar bij de bestudering van de wetteksten en in de gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat n.a.v. de consultatieronde "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" is mij wel duidelijk geworden dat dit dus absoluut niet het geval is.

Ook in Nederland had die wetgeving mijns inziens al lang gehandhaafd moeten worden echter loopt hier helaas nog een dispuut over de definitie van het "netwerkaansluitpunt".

Korte samenvatting van de wetgeving:

De wetgeving bepaalt dat het ISRA punt en de FTU de "netwerkaansluitpunten" zijn en dat de providers alle technische specificaties t.a.v. dat ISRA punt en FTU moeten publiceren opdat fabrikanten van apparatuur deze geschikt kunnen maken voor aansluiting en gebruik op het ISRA punt en/of FTU en gebruikers deze kunnen inrichten/beheren voor dat gebruik.

Daarnaast bepaalt die wetgeving dat de provider ook de technische en administratieve gegevens beschikbaar stelt voor een door haar geleverd apparaat dat tussen het netwerkaansluitpunt en een eindapparaat van derden geplaatst wordt opdat fabrikanten van apparatuur deze geschikt kunnen maken voor aansluiting en gebruik achter dat, door de provider geleverde, apparaat en gebruikers deze kunnen inrichten/beheren voor dat gebruik.

Die wetgeving bepaalt dus niet dat een provider geen dedicated apparatuur voor haar eigen diensten mag gebruiken.
Die wetgeving bepaalt dus niet dat een provider de administratieve gegevens van door haar geleverde diensten beschikbaar moet stellen.
Reputatie 7
Oh oh oh, @Babylonia, opnieuw een link die geen onderbouwing biedt aan jouw interpretatie van de wetgeving waarbij providers wettelijk die SIP gegevens beschikbaar moeten stellen.
Ja, natuurlijk heb je VoIP providers die hun SIP login gegevens gewoon beschikbaar stellen, die heb je in Nederland ook (XS4ALL, CheapConnect etc.).
Er is echter geen wettelijke verplichting om dat ook te doen en dat is wat ik je nu al tijden duidelijk probeer te maken. Dus ja, KPN mag die SIP login gegevens uiteraard beschikbaar stellen, maar moet dat niet.
Reputatie 7
Er is een wettelijke verplichting om dat wel te doen.
(Vandaar dat ze dat in Duitsland om die reden als zodanig uitvoeren).

Met alle respect, maar ik heb nog geen enkele link gezien waaruit blijkt dat jouw interpretatie van die wetgeving de juiste zou zijn. Ik zou het geweldig vinden als je een link zou plaatsen waaruit dat klip en klaar zou blijken. Het probleem is, die is er niet en daarom heb je me die ook nog niet kunnen tonen.
Geloof me, ik ben al lang genoeg bezig met deze problematiek om precies te weten hoe de vork in de steel steekt. Ik heb ook voldoende gesprekken gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de consultatieronde t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" waar ik toch vrij nauw bij betrokken ben geweest. Ik ken die "enorme lappen tekst" dan ook zo ongeveer uit mijn hoofd.

Interessante topics in dit kader zijn wellicht:
1) Vrije router keuze nu wettelijk vastgelegd.
2) Verzoek tot vrijgave SIP gegevens.
3) Experia Box V11 meer met minder en dat is precies goed [fictief].
4) Zelf een thuismodem kiezen.

Die overtuiging komt vanzelf wel een keer als er nog opvolgende instructies komen van het ministerie of ACM.
De ACM zal t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" op zeer korte termijn komen met een beleidsnota handhaving. Hierin zal je echter niet terug gaan zien dat providers hun eigen diensten op apparatuur van derden beschikbaar zullen moeten stellen, simpelweg omdat er geen wetgeving is op basis waarvan dat afgedwongen kan worden en dus gehandhaafd zou kunnen worden.

Of als bij (te lang) uitblijven ervan de Nederlandse regering vroeg of laat door de EU op de vingers wordt getikt, omdat er geen handhaving komt op die wetgeving.
Maar de EU zal KPN nooit op de vingers kunnen tikken voor het niet leveren van haar eigen diensten (VoIP, IPTV, ...) op apparatuur van derden immers ook de EU regelgeving legt die verplichting niet, ik herhaal, niet op.
Er zit echter nog één addertje onder het gras en dat is de vaste telefonie van KPN.
Ik neem aan dat KPN dan ook op korte termijn zal gaan komen met een oplossing zodat vaste telefonie ook mogelijk zal zijn i.c.m. de Fritz!Box,

En waarom? Heeft KPN dan aandelen in Fritz!box ?
Reputatie 7
Netneutraliteit is het beginsel dat internetproviders alle gegevens op internet gelijk behandelen en niet discrimineren naar gebruiker, inhoud, website, platform, toepassing, soort aangesloten apparatuur of communicatiemethode.
Klopt helemaal en die wetgeving moeten we vooral koesteren, maar ook hier zien we weer geen wettelijke verplichting om de eigen dienst op apparatuur van derden te moeten leveren.
Het spijt me oprecht, maar het staat er echt niet.

Trek je dat verder naar de beleidsregel erbij dat kort gezegd, achter het ISRA-punt de gebruiker zijn eigen apparatuur kan kiezen, betekent het dus, dat wil men van de diensten gebruik kunnen maken, (en de appartuur voldoet conform de specificaties en eisen die daaraan worden gesteld), alle verdere technische specificaties, protocollen + de inloggegevens en wachtwoorden, van die diensten door de gebruiker in diens apparatuur gebracht moeten worden. Anders kan hij geen gebruik maken van die diensten.
Klopt helemaal dat de klant achter het netwerkaansluitpunt zijn eigen apparatuur mag kiezen, maar dat wil nog niet zeggen dat een leverancier ook op die apparatuur moet leveren. Snap je het verschil?
En waar lees je dat de leverancier de inloggegevens voor die dienst zou moeten leveren. Die stelling is namelijk gebaseerd op jouw foutieve interpretatie van de wettekst of toelichting daarvan. Let vooral op de laatste twee onderstreepte zinsneden.


Het is dus niet dat KPN de SIP login gegevens moet leveren zodat deze vastgelegd kunnen op een VoIP telefoon of VoIP ATA, maar dat KPN alle informatie beschikbaar moet stellen opdat die VoIP telefoon of VoIP ATA aangesloten kan worden op het KPN netwerk ofwel toegang gegeven kan worden tot het netwerk. In dit geval bijvoorbeeld de login gegevens op de Experia Box zodat een eventuele port-forwarding vastgelegd kan worden t.b.v. de VoIP telefoon of ATA. Snap je het verschil?

De ACM zal t.a.v. de "Beleidsregel netwerkaansluitpunt" op zeer korte termijn komen met een beleidsnota handhaving. Hierin zal je echter niet terug gaan zien dat providers hun eigen diensten op apparatuur van derden beschikbaar zullen moeten stellen, simpelweg omdat er geen wetgeving is op basis waarvan dat afgedwongen kan worden en dus gehandhaafd zou kunnen worden.Het is niet zo dat ze providers gaan verplichten ik weet niet hoeveel apparatuur zelf uit te moeten leveren en ze ondersteuning en support zouden moeten bieden voor al die apparatuur.
Nee, dat moest er nog eens bijkomen zeg. Maar ook hier weer, deze uitspraak is weer 180 graden tegenovergesteld aan hetgeen ik stel.

Het is juist de bedoeling dat de industrie zelf aan de slag gaat met de specificaties en protocollen die providers hanteren in die diensten. Want dat zijn gewoon standaard protocollen.
En zelf de applicaties en mogelijkheden daarin benutten en ondersteuning bieden om daar in verder te gaan.

Maar ook dit wil niet zeggen dat je als leverancier ook verplicht gesteld wordt om jouw dienst ook op die apparaten te leveren. Geloof je nu echt dat Apple gedwongen kan worden haar dienst Siri beschikbaar te stellen op een Android telefoon, of is dat soms iets anders dan dat KPN haar VoIP dienst beschikbaar moet stellen op een Gigaset VoIP telefoon?

Als een gebruiker NU een Grandstream, Mitel of Yealink VOIP telefoon wil gebruiken, moet dat gewoon kunnen. Belachelijk dat providers als KPN dat in de weg staan.
Helemaal eens, maar helaas, ook daarmee hebben we nog geen wetgeving waarmee we het ook kunnen afdwingen. 😞
Reputatie 7
@wjb stelt dat TV een eigen dienst is en Internet niet, maar waarom?
De TV streams worden net als Internet verkeer gewoon ingekocht en gedistribueerd door KPN, niet meer en niet minder.

Je geeft zelf het antwoord al, KPN koopt die TV streams in en wordt voor jou daarmee leverancier van de TV stream. Zo is dat juridisch nu eenmaal geregeld.
Voor een andere dienst zoals Netflix, koopt KPN transport capaciteit in (de vrachtwagentjes), maar daarmee is KPN nog geen leverancier van de Netflix film (de lading).

En stel nou dat KPN een soort van filter plaatst op het Internet verkeer zodat de consument gevrijwaard is van bijv. virussen en gehackte websites: mag KPN dan wél het Internet als “eigen” dienst bestempelen?
Het uitfilteren van virussen of gehackte websites is de eigen dienst, maar "Internet" uiteraard niet.
Reputatie 7
Het is dus niet dat KPN de SIP login gegevens moet leveren zodat deze vastgelegd kunnen op dat een VoIP telefoon of VoIP ATA, maar dat KPN alle informatie beschikbaar moet stellen opdat die VoIP telefoon of VoIP ATA aangesloten kan worden op het KPN netwerk ofwel toegang gegeven kan worden tot het "Internet". In dit geval bijvoorbeeld de login gegevens op de Experia Box zodat een eventuele port-forwarding vastgelegd kan worden t.b.v. de VoIP telefoon of ATA. Snap je het verschil?Nee, want ook die Experia Box mag in de wetgeving worden uitgewisseld voor een apparaat naar eigen keus.
Maar @Babylonia, mogen is wat ander dan moeten. Een abonnee kan nog steeds kiezen om gewoon een Experia Box te gebruiken en dat is precies waarom dat artikel opgenomen is. Als er een apparaat van de provider tussen het Internet en het eindapparaat van derden staat, dan moet alle informatie beschikbaar zijn om dat apparaat van de provider zo te configureren dat deze geen belemmering vormt in de toegang tot het netwerk.

Op een ISRA-punt zelf. Dat RJ11 contact heeft geen mogelijkheden om daar informatie in te stoppen.
Schreef jij een paar berichten terug niet iets over protocollen en zo.
Nou, het ISRA punt heeft wel een heleboel parameters (informatie) in zich.
DHCP, pppoe, vlans, pvc, vpi/vci, VDSL, BVDSL, VPlus, IGMP Multicasts, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Er blijft dus weinig anders over dan die gegevens te verstrekken. De wet benoemd ook specifiek naast de specificaties ook login gegevens en wachtwoorden die verstrekt zouden moeten worden.
Maar, nogmaals, niet de login gegevens voor de VoIP dienst, maar de logingegevens voor het apparaat van de provider dat tussen de VoIP ATA en het netwerk staat.

Dat rood omkaderde tekstgedeelte van je eerdere plaatje beschrijft nu juist dat geen belemmeringen mogen worden opgeworpen voor apparaten van derden. (Dus de apparaten die jezelf kiest).Hoe je ook draait of keert, het lijkt me toch duidelijk waar de verplichting dan zit.

Klopt helemaal, uiteraard is er de verplichting om jouw VoIP ATA goed te laten communiceren met CheapConnect, VoipBuster of welke andere VoIP provider dan ook, maar daarmee is er nog geen verplichting om de eigen VoIP dienst ook te leveren op dat apparaat. Snap je het verschil?

Er blijft dus weinig anders over dan die gegevens te verstrekken....Let wel, het is geen vrije dienst of zo heh. Je neemt een abonnement af, en je betaalt ervoor.

Waarom blijft er niets ander over dan?
Zo zijn we weer terug bij de opening van dit topic dat gaat over de levering van een "provisioned" VoIP ATA er staat KPN niets in de weg om die gewoon te leveren bij jouw abonnement, je betaalt er immers voor. ;-)
Rest natuurlijk de vraag wat commercieel interessanter is, het leveren van zo'n "provisioned" VoIP ATA of gewoon de SIP login gegevens waarbij er waarschijnlijk centraal een investering moet plaatsvinden om te zorgen dat die SIP login alleen vanaf jouw thuisnetwerk gebruikt kan worden. Dat is natuurlijk afhankelijk van het percentage abonnees dat voor een eigen router gaat kiezen. Zijn dit er duizend, dan is het leveren van zo'n provisioned VoIP ATA waarschijnlijk aantrekkelijker. Zijn het er honderdduizend, dan wordt het beschikbaar stellen van die SIP gegevens samen met een investering in de controle dat de SIP login alleen vanaf het thuisnetwerk gebruikt kan worden zeer waarschijnlijk interessanter.
Zie: Verzoek tot vrijgave SIP gegevens.
Dit is echter een vrijwillige keuze, geen wettelijke verplichting.
Reputatie 7
Maar ook dit wil niet zeggen dat je als leverancier ook verplicht gesteld wordt om jouw dienst ook op die apparaten te leveren. Geloof je nu echt dat Apple gedwongen kan worden haar dienst Siri beschikbaar te stellen op een Android telefoon, of is dat soms iets anders dan dat KPN haar VoIP dienst beschikbaar moet stellen op een Gigaset VoIP telefoon?Inderdaad is Siri iets anders als VOIP.
Knap dat je toch altijd weer voorbij gaat aan de essentie van de vraag.
Siri is een dienst van Apple en VoIP is een dienst van de VoIP provider (KPN in dit geval).
Het is aan de leverancier van de dienst om te bepalen of zij deze op een apparaat van derden wil leveren en aan niemand anders. Een leverancier mag en kan wettelijk niet verplicht worden om die dienst op apparaten van derden te moeten leveren, ik kan het niet anders maken.
Reputatie 7
Jij kunt het niet anders maken, maar wetgeving kan dat wel.
En dat is iets waar JIJ aan voorbijgaat.

Vertel me dan één keer waar in die wetgeving staat dat KPN verplicht zou zijn om haar VoIP dienst op apparatuur van derden te leveren.
Één keer, kom op, dat moet je dan toch lukken, je bent er zo van overtuigd.
Ik weet dat het je niet zal lukken omdat je de wetteksten verkeerd interpreteert en ik hoop dat je vroeg of laat, met als ik, inderdaad tot inzicht gaat komen dat er wat anders staat dan jouw interpretatie.

We hebben allebei hetzelfde doel voor ogen en dat is eigenlijk de vrijgave van de SIP gegevens.
Jij bent er van overtuigd dat dit afgedwongen wordt door die wetgeving, ik weet dat dat niet het geval is.
Reputatie 7
Er zit echter nog één addertje onder het gras en dat is de vaste telefonie van KPN.
Ik neem aan dat KPN dan ook op korte termijn zal gaan komen met een oplossing zodat vaste telefonie ook mogelijk zal zijn i.c.m. de Fritz!Box,
En waarom? Heeft KPN dan aandelen in Fritz!box ?

Als je de abonnee in staat stelt om eenvoudig de Experia Box te vervangen door een Fritz!Box, dan neem ik aan dat je alle diensten wilt kunnen blijven aanbieden. Internet en TV zijn afgedekt, maar vaste telefonie niet en vandaar dat ik ook daar op korte termijn een oplossing verwacht.
Reputatie 7

Rest natuurlijk de vraag wat commercieel interessanter is, het leveren van zo'n "provisioned" VoIP ATA of gewoon de SIP login gegevens waarbij er waarschijnlijk centraal een investering moet plaatsvinden om te zorgen dat die SIP login alleen vanaf jouw thuisnetwerk gebruikt kan worden.Dat is nu reeds het geval. Daar hoeft men dus helemaal niets extra meer in te "investeren".
Zoals eerder aangehaald heb ik reeds de login gegevens van VOIP (van mijn Telfort account).
Dat werkt wel achter een ATA-adapter aangesloten hier in het thuisnetwerk, maar niet elders.

Heel goed, dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat dat bij KPN dan ook het geval is, maar dat verhoogt de kans dat KPN zal kiezen voor de vrijwillige vrijgave van de SIP login gegevens.

Idem voor softwarematige VOIP applicaties in een PC of via een mobiele telefoon in het "WiFi" netwerk van mijn internet aansluiting. Tenzij ik vanuit elders een VPN-verbinding maak met thuis, kan ik ook elders ervan gebruik maken.

En zo hoort het ook.

Maar omdat Telfort/KPN met hun beperkingen daarin en hun gevolgde prijsbeleid zichzelf al uit de markt prijzen, heb ik daar al lang alternatieve oplossingen voor ingeregeld bij andere VOIP providers.
Ik geef je groot gelijk 🙂, ook ik bel al zeer lange tijd uitgaand via CheapConnect, maar inkomend lopen de telefoontjes via KPN.Het telefoonnummmer bij "Nummerweergave" is ons KPN telefoonnummer.
Reputatie 7
Er zullen wat abonnees zijn die dit geweldig vinden maar het merendeel zal er niks mee doen.
Helemaal eens, maar al is het maar 5% van de abonnees, ook dan praten we over aanzienlijke aantallen. Weet je dat de prijs van de Fritz!Box 7590 bij Coolblue de afgelopen dagen van €189,- naar €219,- gestegen is. 😖

2 september 2019


4 september 2019

Reputatie 7

Één keer, kom op, dat moet je dan toch lukken, je bent er zo van overtuigd.Als het voor je nog steeds niet duidelijk is, kan een aanvullende beleidsregel door de minister speciaal voor de heer wjb in het leven worden uitgebracht, zodat het voor de heer wjb wel duidelijk wordt. Is dat nog niet voldoende, zou nog een aanvullend wetsvoorstel kunnen worden ingediend en behandeld.

Maar ik denk dat er praktisch gezien sterk gekeken wordt hoe Duitsland dat heeft opgelost, en afgewikkeld.
Tenslotte voldoen zij al twee jaar aan die Europese wetgeving.

Maar ook in Duitsland is er absoluut geen sprake van een wettelijke verplichting dat een VoIP provider haar diensten op alle daartoe geschikte eindapparaten moet leveren. Dat hoeft ook niet, want ook de Europese regelgeving legt die verplichting uiteraard niet op.
Reputatie 7
Onderstaand een stukje uit het interviewverslag van Stratix met KPN t.a.v. beleidsonderzoek modemkeuze.
Bron (pdf)


Ik zou zeggen ... niet wachten, gewoon beginnen. Mijn aanbod staat nog altijd, dus als jullie iemand zoeken om dit te testen ... jullie weten me te vinden. En als er een NDA getekend moet worden, formuleer deze en stuur hem op.

Overigens is de Grandstream HT801 ook goed hoor, ik hoef toch maar één DECT basisstation aan te sluiten. 😉

Reputatie 7
Ik denk niet dat KPN onder de indruk zal zijn van dit schrijven of de voornemens die je zegt ten uitvoer te brengen.
Ik weet wel zeker dat ze niet onder de indruk zullen zijn van mijn voornemen.
Toch ben ik bereid te investeren in een architectuur en infrastructuur waar ik baat bij heb en daar past de Experia Box niet in.
Ik snap echt niet waarom KPN hier geen werk van zou maken. Ze zijn dan direct voorbereid op het moment dat de ACM binnen het Europese verband BEREC met haar uitspraak t.a.v. het netwerkaansluitpunt zal komen en de procedures om zo'n Grandstream op afstand te beheren zijn al beschikbaar binnen KPN.

Hoef je ook geen VPN-verbinding met het thuisnetwerk te onderhouden als je elders via een soft phone applicatie wilt in- of uitbellen.
Dat hoef ik sowieso al niet want uitgaand bel ik via CheapConnect waarbij ik mijn KPN telefoonnummer als caller-ID mee geef. KPN verdient qua telefonie dus helemaal niets aan ons, vast bellen wij uitgaand via CheapConnect (is veel goedkoper) en mobiel bellen wij via T-Mobile (is voor ons als gezin veel goedkoper).
Als je de abonnee in staat stelt om eenvoudig de Experia Box te vervangen door een Fritz!Box,
Dat is in het geheel geen verdienste van KPN, maar van Fritz!box zelf die dat met reverse engineering voor elkaar heeft gekregen m.b.t. internet en TV. En om het gemakkelijk te maken voor de klanten van Fritz!box zelf dat in een profiel heeft gezet.

Die algemene netwerk instellingen zijn inmiddels alom bekend. (Andere routers met voldoende technische mogelijkheden in de firmware kunnen eveneens op vergelijkbare wijze worden ingesteld).

Maar per individuele abonnee SIP-gegevens insluiten / aanbieden is toch echt iets anders.
Mocht KPN binnenkort met het besluit komen om SIP-gegevens aan hun abonnees te verstrekken, geldt die service voor elke andere router die een klant zou willen aansluiten die de betreffende mogelijkheden heeft, of losse VOIP apparatuur die hij/zij mocht willen inzetten.
Reputatie 7
Alleen als je elders bent kun je niet opnemen met het KPN telefoon nummer as iemand jou probeert te bellen op je "vaste" KPN-lijn. Dan rinkelt thuis de telefoon. (Je hebt immers het thuis Caller-ID meegegeven).
Klopt en daar heb ik ook geen probleem mee.

Reageer